Philippians 3:20

A friend of mine writes: “I have summarily rejected the lexical definitions of apekdechomai, taking, instead, the meaning of the verb dechomai, and adding the meanings of the added prefixes.  This is just for your consideration.  It gives the verse a very different meaning. Phil. 3:20 “For you see, our citizenship (result of living in […]

John 9:3

JOHN 9:3-6 APEKRIQH IHSOUS• OUTE hOUTOS hHMARTEN OUTE hOI GONEIS AUTOU. ALL᾽ hINA FANERWQHi TA ERGA TOU QEOU EN AUTWi, EME  DEI ERGAZESQAI TA ERGA TOU PEMYANTOS ME hEWS hHMERA ESTIN• ERCETAI NUX, hOTE OUDEIS DUNATAI ERGAZESQAI. hOTAN EN TWi KOSMWi W, FWS EIMI TOU KOSMOU. TAUTA EIPWN, EPTUSEN CAMAI, KAI EPOIHSEN PHLON EK TOU […]