Philippians 3:14

Philippians 3:14

The relevant paragraph is quoted here; Phi 3:12-16 12 OUC OTI HDH ELABON H HDH TETELEIWMAI DIWKW DE EI KAI KATALABW, EF hW KAI KATELHMFQHN hUPO CRISTOU 13 ADELFOI, EGW EMAUTON OUPW LOGIZOMAI KATEILHFENAI hEN DE TA MEN OPISW EPILANQANOMENOS TOIS DE EMPROSQEN EPEKTEINOMENOS 14 KATA SKOPON DIWKW EIS TO BRABEION THS ANW KLHSEWS TOU […]

Facebook Comments