Jude 1:7

Jude 1:7

Jude 1:7 hWS SODOMA KAI GOMORRA KAI hAI PERI hAUTAS POLEIS TON hOMOION TROPON TOUTOIS EKPORNEUSASAI KAI APELQOUSAI OPISW SARKOS ETERAS PROKEINTAI DEIGMA PUROS AIWNIOU DIKHN hUPEXOUSAI The NET Bible and Phillips seem at odds on the translation. The others seem like they want to straddle the fence. What is the sense of the Greek? […]

Facebook Comments