Matthew 13:15

Matthew 13:15

Randall brings the Greek translation of Isaiah into the discussion, so I’ll quote the text from Isaiah 6:10 (Ziegler): EPACUNQH GAR hH KARDIA TOU LAOU TOUTOU, KAI TOIS WSIN AUTWN BAREWS HKOUSAN KAI TOUS OFQALMOUS AUTWN EKAMMUSAN, MHPOTE IDWSI TOIS OFQALMOIS KAI TOIS WSIN AKOUSWSI KAI THi KARDIAi SUNWSI KAI EPISTREYWSI KAI IASOMAI AUTOUS. ἐπαχύνθη […]

Facebook Comments