Philippians 4:13 I can do all things through Christ which…

Philippians 4:13 I can do all things through Christ which…

Philippians 4:13
I can do all things through Christ which strengtheneth me.

Tagalog version:
Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin.

Photo credit: Tin Tells

Facebook Comments