1 John 4:2 and 2 John 7

1 John 4:2 and 2 John 7

1 John 4:2: KAI PAN PNEUMA hO hOMOLEGEI IHSOUN CRISTON EN SARKI ELHLUTOTA EK TOU QEOU ESTIN. 2 John 7: hOTI POLLOI PLANOI EXHLQON EIS TON KOSMON, hOI MH hOMOLOGOUNTES IHSOUN CRISTON ERCOMENON EN SARKI …. All the translations I have been able to check except Moffat take IHSOUN CRISTON EN SARKI ELHLUTOTA as the […]

Facebook Comments