[ENGLISH BELOW/IN CAPTIONS] BIỂU TƯỢNG CỦA TÌNH YÊU THẬT Ngày…

[ENGLISH BELOW/IN CAPTIONS] BIỂU TƯỢNG CỦA TÌNH YÊU THẬT Ngày…

[ENGLISH BELOW/IN CAPTIONS]

BIỂU TƯỢNG CỦA TÌNH YÊU THẬT

Ngày xưa, nếu một người phạm tội thì theo luật pháp Môi-se, người ấy phải đem một con chiên đến thầy tế lễ, đặt tay trên đầu nó và giết con chiên đó thay thế cho mình để làm tế lễ chuộc tội. Con chiên đó là hình bóng về Chúa Cứu Thế sẽ đến, Ngài là “Chiên Con của Đức Chúa Trời” chịu chết trên thập tự giá để chuộc tội lỗi của cả nhân loại. Không ai có thể làm được việc này vì “mọi người đều đã phạm tội”, ngoại trừ một Đấng vô tội là Chúa Giê-xu mới có thể chết thay cho kẻ có tội, đem nhân loại ra khỏi xiềng xích của tội lỗi.

Nơi thập tự giá, chính tại đây, tình yêu ấy đã được Thiên Chúa bày tỏ một cách mạnh mẽ và trọn vẹn nhất qua sự hy sinh của Chúa Giê-xu. Nhờ đó chúng ta có thể nói rằng thập tự giá là biểu tượng của tình yêu cứu rỗi tuyệt vời, ban cho vô điều kiện, ban cho người không xứng đáng nhận mà được nhận.

Hãy để mùa Thương Khó “đặc biệt” năm nay là cơ hội lớn để bạn bày tỏ tình yêu tuyệt vời mà bạn đã và đang kinh nghiệm đến cho nhiều người, bạn nhé!

———————————-

THE SYMBOL OF THE TRUE LOVE

In the past, if a person sinned, then by law of Moses, they would have to bring a lamb to the priests, lay their hands on the heads and kill the lamb in replacement of a sacrifice for them. That lamb is the image of Christ’s coming, HE is “The Lamb of God” who died on the cross to redeem the whole world. Nobody can do it because “all have sinned”, except the Sinless God-Man who died for sinners, to bring them out of the chains of sin.

On the cross, that love was revealed most strongly and clearly by God through the sacrifice of Jesus. With that, we can say that THE CROSS is a symbol of great Love of Salvation, of giving unconditionally, to those who are not worthy to receive but have been received.

Let this “Special” Passion Day soon become your big opportunity to share the great Love you have experienced to every one, my friend!

#OneHope
#OneHopeViệtNam
#OneHope_stories
#symbol
#love
#Jesus

Facebook Comments